Hai Jin Zi (Jinxian Road)

Shanghai (China)

Shanghai (China)

Restaurant Hai Jin Zi (Jinxian Road) Karte und Adresse